Skip to main content
Privacy Policy

Privacy Policy

PMI Rotterdam gevestigd te Vlaardingen (Zuid Holland, te Nederland) Fransenstraat 14a, 3131CC. Vanaf medio juni/juli 2018 gevestigd te Rotterdam (Zuid Holland, te Nederland) Weena-Zuid 152-154, 3012NC. Te bereiken via info@pmirotterdam.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn enkel niet-bijzondere persoonsgegevens, te weten uw: naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer emailadres, bankrekeningnummer.

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens enkel als u ze aan ons verstrekt. Daarnaast hebben wij een aantal grondslagen nodig om uw gegevens te mogen verwerken: met uw toestemming, voortvloeiend uit een wettelijke verplichting en of voor de uitvoering van een overeenkomst.

Deze drie bovenstaande grondslagen van verwerking kunnen worden vertaald in een aantal doeleinden. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden: Contact met u opnemen voor het verstrekken van informatie; het afhandelen van een bestelling en/of dienst, te weten de levering hiervan en/of de betaling van deze bestelling; voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen; nazorg van een dienst of bestelling.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat zij worden verwijderd nadat ze gebruikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verstrekt tenzij wij de persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij doen niet aan automatische besluitvorming met uw gegevens. Daarnaast gebruikt onze website enkel functionele cookies en geen tracking cookies. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met verwerkers waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Uw persoonsgegevens worden met uiterste zorg beveiligd zodat zij niet in handen kunnen vallen van derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het boven dit document genoemde maildres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring kan op een later tijdstip gewijzigd worden.